top of page

 

Ekspertbistand - Oppfølging av sykemeldte

Når en person er sykmeldt over lang tid til tross for behandling og tilrettelegging på arbeidsplassen og innsats fra NAV, kan årsaken være at det er en underliggende, ukjent grunn til sykefraværet. Vi vil hjelpe til med outplacement for bedrifter. 
 
 
 
Årsaken kan også være at aktuelle tiltak ikke har blitt vurdert. Eksperten skal foreslå tiltak som skal gjøre arbeidstakeren i stand til å utføre arbeidet sitt, eller gjøre et annet arbeid for samme arbeidsgiver.
 
NAV kan gi tilskudd til ekspertbistand hvis en arbeidstaker har lange og/eller hyppige sykefravær. Arbeidstakeren, arbeidsgiver og NAV skal være enige om at ekspertbistand er et hensiktsmessig tiltak og være aktuelt når fraværet ikke blir løst gjennom arbeidsgiverens vanlige oppfølging under sykefraværet, eller ved å bruke andre tiltak og støtteordninger.
Det kan også være aktuelt at eksperten kartlegger kompetanse og ferdigheter hos en arbeidstaker. Kartleggingen skal gi grunnlag for å tilpasse arbeidsoppgaver. Eksperten skal primært gi bistand på arbeidsplassen, og støtte opp under samhandlingen mellom arbeidsgiver og arbeidstaker (nav.no)
 
Eksperten skal gjennom samtaler med arbeidstakeren og arbeidsgiveren vurdere arbeidsmiljøet, og forsøke å finne årsaken til sykefraværet og hvorfor det er langvarig og/eller hyppig.
Eksperten skal ikke behandle, men finne gode varlige løsninger for den sykemeldte og bedriften.

Oppstart Ekspertbistand - Hvordan foregår dette ?

  • Bedriften eller kandidat tar kontakt med oss og vi avtaler møte med både bedrift og arbeidstaker. Vi informerer om ordningen og gjennomføring av den. Vi vektlegger at det bør være en god kommunikasjon og en god tone mellom alle involverte. Det avtales om videre arbeid hvis bedrift og arbeidstaker opplever dette positivt og vil inngå avtale
  • ​Grundig kartlegging av arbeidstakers kompetanse og ferdigheter, ressurser og begrensninger, med det formål å finne riktig løsning for vedkommende. Her følger vi vår prosedyrer for kartlegging som vil fremkomme tydelig arbeidstakers helhetlige kompetanse og begrensninger.
 
  • Vi vil bistå profesjonelt og kan garantere en profesjonelle oppfølgingsprosess både for den sykemeldte og for arbeidsgiver. Være en objektiv part i samhandlingen og gjennomføringen. 
 
  • Vurdering av arbeidsplassen vil være en del av ekspertbistanden. Vi vil fremme tiltak som i første omgang vil gjøre arbeidstakeren i stand til å utføre arbeidet sitt, så eventuelt se på andre løsninger som annet arbeid eller se på et jobbskifte.
  • Individuell oppfølging gjennom et tilpasset opplegg som svarer til kandidatens og bedriftens behov, slik at vi sikrer at ekspertbistanden blir til beste for kandidat og bedrift.
 
  • Ekspertbistand er en refusjonsordning fra NAV og vi bistår deg med informasjon, fremgangsmåte og utfylling av refusjonsskjema.
 

Les mer om ekspertbistand

bottom of page